การเปรียบเทียบผลการประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายกรณีศึกษาที่กำหนดโดย IDEAS/IAEA

Skip to content