มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Website Policy of Office of Atoms for Peace

วัตถุประสงค์
เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (www.oap.go.th) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และบุคลากรหน่วยงาน ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้  หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียงหรือเสียง อื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

2.4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย การปฏิเสธความรับผิดมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

2.5 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และ เข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆที่อยู่ในบัญชีของ ผู้ใช้บริการได้ 

2.7 ในกรณีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ ผู้ใช้บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การปฏิเสธความรับผิด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มี อยู่ในบริการซึ่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 

6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Website Security Policy of Office of Atoms for Peace

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สพร. ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://www.oap.go.th

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว ปส. ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  1. Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่ ปส. อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
  2. Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว ปส. ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
  3. Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
  4. Auto Log off ในการใช้บริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่า ปส. จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าว ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ

  1. ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  3. ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก ปส. ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ ปส. จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
   ปส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
     (๑) เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ ปส. ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย ปส. เป็นต้น
     (๒) เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ตามพันธกิจของ ปส. เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของ ปส. ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
    (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ ปส. เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ ปส. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น
๒. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจเท่านั้น
๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ปรากฏในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น การพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมถึงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ ให้ทันสมัย
๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่กฎหมายบังคับไว้ปส. กำหนดให้ผู้รับจ้างและพนักงานจ้างเหมา (outsource) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เป็นความลับ โดยห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง
๕. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยอย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้
     (๑) มาตรการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ปส. ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ การจัดสัมมนา หรือการฝึกอบรม
     (๒) การกำหนดสิทธิและข้อจำกัดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ปส. ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแบ่งระดับความรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ระดับผู้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจนถึงระดับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และระบบงานต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมไปถึงผู้รับจ้าง พนักงานจ้างเหมา ตามสัญญาจ้าง
     (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ระบบสารสนเทศและระบบงานต่าง ๆ ทั้งหมดของ ปส. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และมีมาตรการป้องกันช่องโหว่
๖. การใช้คุกกี้
   เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ของ ปส. ปส. อาจใช้คุกกี้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าเยี่ยมชมระบบเว็บไซต์จากผู้ใช้งานทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน
๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
     (๑) สิทธิขอถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมาย
     (๒) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และขอให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาได้อย่างไร
     (๓) สิทธิคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
     (๔) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
     (๕) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
     (๖) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านหรือสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
     (๗) สิทธิร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๘. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น และจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ปส. อาจทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
๑๑. การติดต่อกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกรณีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

สามารถติดต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๔๒๐๑ โทรสาร ๐ 2561 3013
E-Mail: it@oap.go.th  Website: www.oap.go.th


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังจะได้รับแจ้งว่า อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหาย ทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น   

 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

จัดทำเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 2565

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลด
 แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้
– สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
– สิทธิในการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
– สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
– สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูล
– ถอนความยินยอมซึ่งได้ให้ไว้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
      – ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อาศัยฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      – เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยฐานความยินยอม

Skip to content