Update 16 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 2 เม.ย. 2566

Skip to content