Update 17 : รายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 4 เม.ย. 2566

Skip to content