Appication

OAP พารามิเตอร์รูปภาพ 1

Appication เพื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีสำหรันผู้ประกอบการ ผู้ขอรับในอนุญาต นักวิชาการ และประชาชนทัวไป ประกอบด้วยนทเรียน เกี่ยวกับ ปส. และความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี พร้อมแบบสอบถามท้ายบท จำนวน 13 เรื่อง อาทิ รู้จักกัน ปส. พลังงานนิวเคลียร์และรังสี การขอในอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มาตรวิทยาด้านรังสี การเฝ้าระวังภัยทาง รังสี และกฎหมายนิวเคลียร์ของไทย เป็นต้น ผู้ใช้งานที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะส่งใบประกาศนียบัตรผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนรู้โดยอัตโนมัติ นอกจานี้ 0AP APP ยังเป็นศูน์กลางในการเข้าถึง ข้อมูลและบริการของ ปส. จากจุดเดียว สามารถเซือมโยงข้อมูลกันเว็นไซต์ของ ปส. www.oap.go.th และ Faceboak : atoms4peace ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถีงข้อมูลและบริการต่างๆ ของ.ปส.ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วงยิ่งขึ้น

icon AppStore
icon GooglePlay

ติดต่อสอบถามแอปพลิเคชัน ได้ที่
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2 596 7600
เว็บไซต์ : https://www.oap.go.th/
อีเมล์ : pr@oap.go.th

Skip to content