ติดตามสถานการณ์ “การปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ” ข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

 ติดตามสถานการณ์ “การปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ” ข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

ประกอบด้วย

       – อัตราการไหลของน้ำ

       – ข้อมูลการเฝ้าระวังทางรังสี

       – ความเข้มข้นของทริเทียมหลังการเจือจาง

IAEA Presents Monitoring Data from Japan on Treated Water Release from Fukushima Daiichi

Skip to content