การประเมินปริมาณรังสีการกระจายที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์จากการตรวจแมมโมแกรมแบบดิจิทัล

Skip to content