การศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์วัดชนิด Fricke xylenol gel: การประยุกต์ใช้เพื่อประเมินปริมาณรังสีในการฉายรังสีรักษา

Skip to content