ปริมาณรังสีและการกระจายรังสีจากการตรวจด้วยเทคนิคฟลูออโรสโคปี : การศึกษาในเนื้อเยื่อจำลอง

Skip to content