ปริมาณรังสีในนักรังสีการแพทย์จากการตรวจโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล

Skip to content