การเปรียบเทียบ Hp(3) ที่ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์การแปลงจาก air kerma ไปเป็นปริมาณรังสีส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการวัดปริมาณรังสีของเลนส์ตาที่ปรับเทียบบน PMMA phantom ทรงกระบอกแบบใหม่

Skip to content