รายงานเปรียบเทียบของ APMP เกี่ยวกับอัตราปริมาณรังสีที่ดูดกลืนในเนื้อเยื่อสำหรับการฉายรังสีบีตา (BIPM KCDB: APMP.RI(I)-S2)

Skip to content