สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม

ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ

ปัญหาที่อยากแก้
1.การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดใช้พลังงาน ลดใช้ทรัพยากร
2.ลดปริมาณขยะในหน่วยงาน
3.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
4.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นทีม

ความดีที่ต้องทำ
1.จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท
2.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย
4.มีจิตอาสาบริการประชาชน และทำความดีเพื่อแผ่นดิน

Congratulations

สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาว ภัทรา ทองสะอาด

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

คนดี ศรี สลก.” ประจำปี 2567

Skip to content