ความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ตอนที่ 1 ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (ฉบับแรก) กับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ตอนที่ 2 บทนิรโทษกรรม
ตอนที่ 3 อนุญาต จดแจ้ง ยกเว้น ต่างกันอย่างไร
ตอนที่ 4 ทำไมต้องมีอัตราค่าธรรมเนียมและการวางหลักประกัน
ตอนที่ 5 การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยในสถานประกอบการทางรังสีที่มีไว้ครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี
ตอนที่ 6 ศักยภาพ บทบาท และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ตอนที่ 7 แนวปฏิบัติการจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสี
Skip to content