การประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 1/2567

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแกมมา ชั้น 5 อาคาร 60 ปี ปส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ เน้นผลักดันให้ ปส. เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และเพื่อนำสู่การเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” พร้อมกำหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ ในระดับสำนัก/กอง น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และรักษาสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ซึ่งเป็นหลักคิดในการดำรงชีวิต และการพัฒนาคุณธรรม ให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในสังคม

นอกจากนี้ในการประชุมฯ ยังเร่งผลักดันให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ พัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล ผลักดันการจัดทำกฎหมายลำดับรอง รวมทั้งการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ของ ปส. ลดใช้กระดาษ ลดใช้ทรัพยากร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 6 เดือน อีกด้วย เป็นต้น

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content