หน่วยปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์รังสีในสิ่งแวดล้อม(Development Unit of Environmental Radioactivity Analysis)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจทางรังสีของนิวไคลด์ชนิดต่างๆ
2.เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดทางรังสีในตัวอย่างแวดล้อมชนิดต่างๆ
3.เพื่อกำหนดเป็นวิธีมาตรฐานของประเทศไทย โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
4.เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.วิธีการหรือเทคนิคการตรวจวัดทางรังสีของนิวไคลด์ชนิดต่างๆ
2.วิธีการหรือเทคนิคการตรวจวัดทางรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ
3.วิธีการตรวจวัดทางรังสีที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
4.ประเทศไทยได้รับการยอมรับและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดทางรังสี (Radiation m easurement technique development unit)

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นทริเทียม

ใช้สำหรับเพิ่มความเข้นข้นของทริเทียม โดยใช้ระบบ Proton electrolyte Membrane โดยมีกระบวนการแยกปริมาตรไม่น้อยกว่า 1000 mL และลดปริมาตรน้ำให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10
ในเวลาไม่เกิน 40 ชั่วโมง

ชุดกลั่น

ใช้สำหรับแยกสารละลายที่มีจุดเดือดแตกต่างกันมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

มีอัตราการผลิตน้ำบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า – ลิตรต่อชั่วโมง ผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีค่าการนำไฟฟ้า
น้อยกว่า 0.1 uSement/cm และค่าความต้านทานไฟฟ้า

Skip to content