กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานองค์กร
2. ประสานดำเนินการปรับปรุงภารกิจ โครงสร้าง และระบบงานให้มีความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย
3. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
4. จัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

งานพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน
2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมของสำนักงาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมหลักของสำนักงาน
4. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร และกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการป้องกันการทุจริตขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร

งานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
2. ประสานดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการให้ผู้บริหารทราบ
4. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
5. ดำเนินการในฐานะหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
6. ดำเนินงานบริหารงานทั่วไปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Skip to content