การเจ้าหน้าที่

การเจ้าหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง และจัดทำข้อเสนอสำหรับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และทุนศึกษาฝึกอบรม 
  2. ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3. ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบสวัสดิการ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
  5. จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  6. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และคุณธรรม

ข้อมูลการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

สมัครงาน

อินโฟกราฟิก

สาระน่ารู้

Skip to content