คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และรวบรวมข้อกฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุฉบับที่ 1

 แบบฟอร์มตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลว. 3 ตุลาคม  2561

คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มแต่ละวิธี

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding, e-market)

วิธี e-bidding

วิธี e-market

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานบริหารพัสดุ

 

 

 

Search