การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
3 2 วิธีดำเนินการสอบ page 0005

creative     วิชาสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

 

favourites  ภาคทฤษฎี 

หัวข้อต่อไปนี้ใช้สำหรับสอบ ทุกระดับ ต้น กลาง สูง ทุกประเภท วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี  วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

1. หัวข้อวิชากฎหมาย 

1.1 หัวข้อ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หัวข้อที่ออกสอบ  fast forward หมวดหมู่สำคัญของกฎหมาย

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

1.2 หัวข้อกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฏกระทรวงการจัดกากกัมมันตรังสี

กฏกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2561

กฏกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

กฏกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ.2562

2. หัวข้อวิชาเทคนิคเกี่ยวกับรังสี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกประเภท 

ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

เกณฑ์การสอบผ่าน คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

favourites ภาคปฏิบัติ

1. หัวข้อวิชาสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง เฉพาะประเภทวัสดุกัมมันตรังสี และประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี 

1.1 การกำบังรังสี

1.2 การใช้เครื่องมือวัดรังสีและการเข้าสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี

1.3 การตรวจวัดการปนเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิว

1.4 การชำระล้างการปนเปื้อนทางรังสีบนพื้นผิวในบริเวณปฏิบัติงานรังสี

2. หัวข้อวิชาสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูงทุกประเภท

1.1 การใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยกับการใช้เครื่องวัดรังสีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี

1.2 การตรวจวัด การตรวจสอบ และตรวจพิสูจน์เพื่อการตรวจวัด การตรวจสอบ และตรวจพิสูจน์เพื่อการประเมินความปลอดภัยทางรังสี

1.3 การตรวจวัด การชำระล้างการปนเปื้อนทางรังสี และการตรวจวัด การชำระล้างการปนเปื้อนทางรังสี และการประเมินการแพร่กระจายของการปนเปื้อนทางรังสี

เกณฑ์การสอบผ่าน คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

favourites ห้องสมุดทางรังสี  สำหรับการเตรียมตัวสอบเจ้าหน้าความปลอดภัยทางรังสี RSO ทุกระดับ ทุกประเภท

1.รังสีและกัมมันตภาพรังสี

2.รังสี ปริมาณและหน่วยวัดรังสี

3.เครื่องมือวัดรังสี

3.1 คุณสมบัติของรังสี

3.2 หน่วยวัดกัมมันตภาพรังสี

3.3 กระบวนการวัดรังสี

3.4 หัววัดรังสีแบบแก๊ส

3.5 หัววัดรังสีแบบเรืองแสง

3.6 หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำ

3.7 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล

4.การเกิดปฏิกิริยาของรังสีกับสสาร

5.อันตรายที่เกิดจากรังสี

6.การจัดการกากกัมมันตรังสี

7.การใช้รังสีในทางการแพทย์

8.การใช้รังสีในทางอุตสาหกรรม

9.การใช้ไอโซโทปรังสีในการเกษตร

10.กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

11. สัญลักษณ์รังสีและการติดเครื่องหมายรังสี

12.ขั้นตอน วิธีการ และข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

 

แหล่งที่มา :  https://www.nst.or.th/tech.html

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คลังวีดีโอ

icon gbba6af8d8 1280เครื่องสำรวจรังสี 

icon gbba6af8d8 1280เครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อน 

icon gbba6af8d8 1280การตรวจวัดการเปรอะเปื้อนแบบ Direct 

icon gbba6af8d8 1280การตรวจวัดการเปรอะเปื้อนแบบ Indirect 

 

 

 

Search