แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 02

RSO 

                  stamp                                    documents 1                                checklist                                    NEW 2

ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอรับใบอนุญาต RSO           การยื่นขอรับใบอนุญาต                    การทดสอบความรู้ความสามารถ                      ประกาศรายชื่อและผลการทดสอบ                                                          

 

                      contract                                data transfer 1                                document                                      compliant 

              การต่ออายุใบอนุญาต                                   การขอใบแทน                                 เปลี่ยนแปลงแก้ไข                                กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ RSO 

 

 

                  video call                                      satisfaction 1                                 safety                                     instructions        

     ช่องทางเข้าห้องสอบออนไลน์ Webex                        ประเมินความพึงพอใจ                                ติดต่อเจ้าหน้าที่                                      คู่มือการใช้ระบบ  

 

 

                satisfaction 1                                     dashboard

     ระบบสืบค้นสถานะการยื่นขอรับ                                ระบบเเจ้งสถิติ

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

                                                                                                                                    

Search