เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสี ในสินค้าอุปโภค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content