เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเครื่องสแกนใต้ท้องรถ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อเครื่องสแกนใต้ท้องรถ พร้อมอุปกรณ์

Skip to content