อาจารย์และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชม ปส.

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา  จากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 34 คน ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป

Skip to content