เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานใน ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับกลุ่มบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1

Skip to content