เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งผู้ช่วยทำงานด้านวิจัย จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content