ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..

หลักการ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันของผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการจัดการกากกัมมันตรังสี และในการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตละทิ้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี

เหตุผล

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตละทิ้งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี และในการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

Skip to content