กฎหมาย

ประกาศ ปส เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 1)

ประกาศ ปส เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 1) Read More »

แนบท้าย ประกาศ ปส เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 1)

แนบท้าย ประกาศ ปส เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 1) Read More »

ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. …. Read More »

ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาสำหรับการรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาสำหรับการรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. …. Read More »

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. …. Read More »

Skip to content