ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

Skip to content