การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

กำหนดการ

1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวง ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

2. การแจ้งและการขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์

3. การอนุญาตและการแจ้งเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี

4.1 การแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูล NSW กรมศุลกากร

4.2 การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

4.2.1 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔

4.2.2 จ่ายบิลที่ไหนได้บ้าง

4.2.3 วันที่ได้รับใบเสร็จ

4.2.4 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

5. เครื่องมือตรวจวัดทางรังสีและการใช้งาน

6. การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

6.1 ประกาศ แบบคำขอรับใบอนุญาตฯ

7. การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ในสถานปฏิบัติการที่มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

7.1 ตัวอย่างบัญชีแสดงรายการเครื่องกำเนิดรังสี (โรงพยาบาล)

7.2 ตัวอย่างบัญชีแสดงรายการเครื่องกำเนิดรังสี (บริษัท)

8. การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์

9.1 การเขียนแผนป้องกันอันตรายจากรังสี (เครื่องกำเนิดรังสี)

9.2 แนวทางการเขียนแผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี

9.3 แนวทางการเขียนแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย

9.4 แนวทางการจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสี

Skip to content