ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Skip to content