ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ปรับปรุง ครั้งที่ 1

Skip to content