ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลิฟต์โดยสาร

Skip to content