เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 36,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content