การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Annual meeting of the topical group on education and training (ETTG) and regional workshop on talent management วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2559 

Skip to content