ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 12012566

Skip to content