เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN๖๕) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content