เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content