ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566

ปส. จัดประชุมหารือเครือข่ายห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนในประเทศไทย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีก่อไอออนในประเทศไทย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 ปี ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือด้านมาตรวิทยารังสีสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ห้องปฏิบัติการฯ ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) โดย ปส. ได้หารือเพื่อวางแผนพัฒนามาตรวิทยารังสีแห่งชาติ และบูรณาการร่วมกันในการจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ การถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดรังสีจากห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานปฐมภูมิสู่ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการสอบเทียบและข้อมูลมาตรฐานอ้างอิงในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ปส. พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

Skip to content