ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศและประกวดราคาซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ปรับปรุง ครั้งที่ 1

Skip to content