ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อลิฟต์โดยสาร ประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ลิฟต์โดยสาร

Skip to content