ราคากลาง สำหรับการจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

650511ราคากลาง

Skip to content