ราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงห้องเพื่อทำเป็นศูนย์การคำนวณเพื่อประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง แบบ บก.01

Skip to content