ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน TOR_0001

บก.01 และ ปร.4-6_0001

แบบรูปรายการ

แบบ ปร 4 ปร 5 ปร 6 สำหรับผู้ประกอบการ

Skip to content