เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดอบรมการรักษามาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 170252017 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง

Skip to content