เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content