เผยแพร่สาระในสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภค จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content