เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเก็บ เตรียม และวัดปริมาณรังสีของตัวอย่างอนุภาคในอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content