การประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2566

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ มอบหมายให้ ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นเลขานุการในคณะกรรมการดังกล่าว

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้มีการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ผ่านมา อาทิ ความก้าวหน้าของกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

    1) ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับใบอนุญาตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ….

    2) ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ….

    3) ร่างระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. …. ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบตามกฎหมาย

        รวมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 2 คณะ ได้แก่

     1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

    2) คณะอนุกรรมการเพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4111

Skip to content