เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๑ ชั้น ๒ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content